Barn- och elevhälsa

Förskolechefen ansvarar för förskolans barnhälsa. Till stöd i arbetet kring barn som är i behov av stöd finns dessutom specialpedagog och logoped. 

För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa.

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas och elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Varje elev i grundskolan, grundsärskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller.

 

Samtalsmottagning barn och unga (Sambu):

Telefonnummer 010-492 58 28

Telefontid: vardagar kl. 13-15

Sambu arbetar för att minska risken för fortsatt utveckling av psykisk ohälsa i ett tidigt stadium. Fokus ligger på barn som upplever nedstämdhet, oro, ledsamhet och sorg.

 

Öppna förskolan är en mötesplats för småbarnsföräldrar och en del av Familjecentralen. En mötesplats där kommun och landsting samverkar.

  

VITS (Vardagsnära Insatser i Tydlig samverkan)

För barn- och elevhälsan finns ett forum för samverkan där kommun och landsting är representerad.

Kommunen representeras av förskola, skola samt socialtjänst. Landstinget har representanter från BUP och Habiliteringsverksamheten. I förskolans VITS ingår även BVC.

Skoldatateket stödjer elevhälsan när det gäller alternativa verktyg

Kontakt för sidan: Kommuncenter