Blanketter Bo, bygga och miljö

Om du har svårt att öppna någon av länkarna, använd dig av Internet Explorer. Google Chrome stödjer inte ifyllningsbara PDF-dokument just nu. Vi letar efter annan lösning.

Bygga/bo

Ansökan om bygglov,marklov och rivningslov
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd
Ansökan om lov, skylt/ljusanordning
Ansökan om förhandsbesked
Ansökan om strandskyddsdispens
Granneintyg för byggnad/åtgärd
Anmälan kontrollansvarig
Teknisk beskrivning 
Ansökan planbesked 
Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning
Beställning av kartmaterial och mättjänster

Tomtkö

Anmälan om registrering i tomtkön
Intresseanmälan lediga tomter

Enskilda avlopp

Ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning

Hushållsavfall

Anmälan om eget omhändertagande av matavfall på fastighet
Ansökan om utsträckt hämtningsintervall för restavfall
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
Ansökan om gemensamma behållare för hushållsavfall/gemensam avfallslösning
Ansökan om befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen
Anmälan om inrättande av annan toalett än vattentoalett/Ansökan om eget omhändertagande av latrin, slam, urin eller fosforbindande medel

Miljö- och hälsoskydd

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja
Anmälan om cistern som tas ur bruk/skrotas
Anmälan hälsoskyddsverksamhet
Anmälan miljöfarlig verksamhet
Anmälan om värmeuttag
Komplettering av anmälan om värmeuttag
Grannemedgivande värmeuttag
Anmälan bassängbad
Anmälan hygienisk behandling
Anmälan om drift förskola, fritidshem och skola
Ansökan tillstånd att hålla djur inom detaljplanerat område
Ansökan tillstånd för hållande av orm inom detaljplanerat område
Anmälan efterbehandling av förorenade områden
Anmälan sanering av förorenad byggnad
Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål
Anmälan om krossnings- eller sorteringsverk
Anmälan om uppläggning av avfall
Anmälan/ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Naturskydd

Anmälan om uppläggning av muddermassor
Ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna

Livsmedel

Anmälan - registrering av livsmedelsanläggning
Anmälan misstänkt matförgiftning
Anmälan ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet
Ansökan godkännande av livsmedelsanläggning
Underlag riskklassificering

Kontakt

Oxelösunds kommun

Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter