Kontrollplan och kontrollansvarig

Kontrollplan

Kontrollplan är ett dokument där de kontrollpunkter som är av vikt för byggnationen ska finnas.

Vad ska kontrollplanen innehålla?
Det ska framgå av kontrollplanen vilka kontroller som ska göras under byggnationen, vad kontrollerna kontrolleras emot och vem som ska utföra dom. Om arbetet omfattar rivning ska det redovisas om det finns farligt avfall och hur det ska tas omhand.

Förslag till kontrollplan ska lämnas så snart som möjligt. Glöm inte att skriva vilken fastighet det gäller, sökandes namn och vad det gäller, till exempel tillbyggnad av enbostadshus.

När Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fått den föreslagna kontrollplanen granskar vi om den innehåller det som behövs för byggnationen. 
När byggnationen är färdig ska kontrollplanen skickas ifylld och underskriven till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och slutbesked utfärdas. Nu får du ta byggnationen i bruk.

Mer information och exempel på kontrollplan hittar du här.

Enkel kontrollplan

En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder av dig som byggherre/sökande. För enklare projekt ska kontrollplanen lämnas in redan i bygglovskedet. På så sätt kan ett startbesked snabbare utfärdas.

Exempel på enkla åtgärder:

 • Små ändringar i en- eller tvåbostadshus: exempelvis mindre ny- och tillbyggnader såsom inglasning av altan, växthus, garage, takkupor eller balkonger
 • Små ändringar i flerbostadshus och verksamheter: exempelvis mindre ny- och tillbyggnader, inglasning av enstaka balkonger, återvinningsstationer och skärmtak
 • Byte av färg eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att inte är kulturhistoriskt värdefull
 • Skyltar
 • Murar och plank
 • Mindre rivningar

Exempel

Till höger hittar du exempel på hur en kontrollplan kan se ut

Observera att detta är förslag på kontrollplaner. Kontrollplan som skickas till kommunen måste du själv upprätta.

Kontrollansvarig

Den kontrollansvarige ser till att kontroller och besiktningar utförs enligt kontrollplanen och ska närvara vid besiktningar och kontroller. Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag. 

Den kontrollansvarige ska vara certifierad.

Den kontrollansvarig ska:

 • hjälpa till att upprätta ett förslag till kontrollplan
 • närvara vid besiktningar, tekniskt samråd och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 • se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs
 • dokumentera sina platsbesök
 • skriva ett utlåtande som underlag för slutbeskedet

Om det är ett stort byggprojekt kan sökanden (byggherren) utse fler kontrollansvariga som ansvarar för olika delar av projektet.
På Boverkets hemsida kan söka fram godkända kontrollansvariga.

När behövs inte kontrollansvarig?

En kontrollansvarig behövs inte för åtgärder som inte kräver bygglov eller anmälan. En kontrollansvarig krävs inte heller för enklare åtgärder såsom:

 • Små ändringar i en- eller tvåbostadshus: exempelvis mindre ny- och tillbyggnader såsom inglasning av altan, växthus, garage, takkupor eller balkonger.
 • Små ändringar i flerbostadshus och verksamheter: exempelvis mindre ny- och tillbyggnader, inglasning av enstaka balkonger, återvinningsstationer och skärmtak.
 • Byte av färg eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att inte är kulturhistoriskt värdefull.
 • Skyltar.
 • Murar och plank.
 • Mindre rivningar.

Kontakt för sidan: Kommuncenter