Synpunkter på bygglovsärenden
Fastighet: Oxelö 7:40

Ansökan gällande förhandsbesked för nybyggnad av padelhall

Diarienummer: BYGG.2020.149

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av padelhall har kommit in till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget avviker från detaljplanen då det placeras på mark som ska användas för handel och kontor. Delar av byggnaden är även högre än vad planen tillåter.
Om du är sakägare t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan beslut fattas i ärendet.

Om du är sakägare t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan beslut fattas i ärendet.

 

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast den 2 juni 2020:

Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 613 81 Oxelösund


För frågor kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
via epost bygg@oxelosund.se eller via telefon
0155-380 00

Handlingar:


Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter