Natur

Oxelösund karaktäriseras av stora kontraster. Dels tung industri och dels en fantastisk skärgårdsnatur. För dig som är intresserad av att vistas i skärgården har du unika möjligheter i Oxelösund.


Slåtterängar

Med start 2015 bedriver Oxelösund ett flerårigt projekt som går ut på att försöka byta ut gräsmattor mot blommande ängar istället. På så sätt gör Oxelösunds kommun en betydelsefull insats för djur och växter samtidigt som ängen är vacker att titta på.

För att få en uppfattning om hur vegetationen ser ut har en inventering av floran skett på de tre gräsmarker som framgår av bilden ovan.

Gräsytan (0,7 hektar) vid norra Ramdalen slogs i augusti 2015 och i början av september samma år planterades tretton olika arter (drygt 800 plantor) ängsblommor. Marken kommer att skötas som en äng framöver med årlig slåtter av häst under sensommaren efter det att ängsblommorna hunnit fröa av sig. 

På gräsytan vid södra Ramdalen på 1,78 ha kommer inga åtgärder att ske. Den inventering av kärlväxter som genomförts redovisar att kvickrot upptar 80% av vegetationen på denna gräsmark. Kvickrot är ett svårbekämpat åkerogräs som konkurrerar ut övriga växter vilket gör att marken är olämplig för skapande av slåtteräng. 

På gräsytan (~1,6 hektar) vid Frösäng avvaktar kommunen tills vidare med åtgärder och gräsmattan kommer att klippas som vanligt.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförande av detta projekt. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Tillsyn:
Magdalena Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0155-383 61

Kontakt för sidan: Kommuncenter