Oljeutsläpp och annan miljöskada

Upptäcker du en förorening i en fastighet, en anläggning, eller på allmän mark, är du skyldig att upplysa kommunen om detta. Denna upplysningsskyldighet gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment, samt byggnader, anläggningar och liknande. Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Akuta föroreningsskador och "Oljan är lös"

Olja från ett oljeutsläpp kan dyka upp utan större förvarning.

Vid akut risk för allvarlig miljöskada, exempelvis vid ett oljeutsläpp kontakta först SOS Alarm 112.
Flera instanser blir därefter involverade, framförallt Sörmlandskustens räddningstjänst eller Kustbevakningen (statligt vatten) samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Efterbehandlingsansvar

Det är i första hand den som orsakat föroreningarna som är ansvarig att utföra och bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Ansvaret omfattar både det område som förorenats ursprungligen och det område som föroreningarna eventuellt spridit sig till. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för efterbehandlingen, är var och en som förvärvat den förorenade fastigheten efter den 1 januari 1999, och då känt till eller borde ha upptäckt föroreningen, ansvarig för efterbehandlingen.

Inom förorenade områden är det förbjudet att vidta en efterbehandlingsåtgärd utan att först ha anmält detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska senast sex veckor innan åtgärden påbörjas.

Kontakt

Oxelösunds kommun

Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (växel)
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

SOS Alarm 112

Vid akut risk för allvarlig miljöskada,
exempelvis oljeutsläpp,
kontakta först SOS Alarm

Telefon: 112

Kontakt för sidan: Kommuncenter