Översiktsplan för Oxelösunds kommun

Översiktsplanen är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Det är en gemensam vision och fungerar som ett strategiskt dokument för utvecklingen av den fysiska miljön.

Översiktsplanen ska både vara strategisk på lång sikt och vägledande för konkreta beslut i bygg- och tillståndsärenden. Den är inte juridiskt bindande utan fungerar istället som en vägledande vision för framtiden som exempelvis kan förenkla processen när ett område ska detaljplaneras.

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan som är antagen av kommunfullmäktige. Denna ska täcka hela kommunens yta och tydligt visa hur kommunen vill att mark- och vattenanvändningen ska formas för framtiden.

Ny översiktsplan

Oxelösunds kommun arbetar för närvarande med att ta fram en ny översiktsplan. Framtagandet av en ny översiktsplan är en lång process och den nya planen beräknas vinna laga kraft under 2018 års andra hälft.

Under tiden den nya översiktsplanen arbetas fram är det Översiktsplan för Oxelösunds kommun 2010 som gäller.

Gällande översiktsplan

Arbetet med den nu gällande översiktsplan för Oxelösunds kommun 2010 påbörjades i mars 2008.

Översiktsplanen har arbetats fram av Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med representanter från övriga kommunala verksamheter, de kommunala bolagen samt ett flertal företag.

Planen antogs av kommunfullmäktige 22 september 2010 § 78 och överklagades. Förvaltningsrätten avslog den 9 juli 2012 överklagande av översiktsplan 2010 enligt kommunallagen om felaktig hantering av planen. Översiktsplanen vann laga kraft den 1 augusti 2012.

Planhandlingar för gällande översiktsplan återfinns i menyn till höger.


Bostadsförsörjningsprogram

Oxelösund kommuns bostadsförsörjningsprogram blev antagen 2013-12-18 av kommunfullmäktige. Dokumentet går att hitta via denna länk.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (Kommuncenter)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Moa Öhman
Planarkitekt

Göran Deurell
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Kontakt för sidan: Kommuncenter