Oxelösunds skärgård 2030

Oxelösund, naturnära och aktiv skärgårdsmiljö

Syftet med en fördjupad översiktsplan är att den ska bidra till ett mer samlat kunskapsunderlag gällande Oxelösunds skärgård för att förenkla och vägleda framtida beslut vid tillståndsprövningar och detaljplaneärenden.

Planförslagets geografiska avgränsning omfattar havsområdet i Oxelösunds kommun inklusive öarna med undantag för Jogersö och Femöre. Utöver de kustnära skärgårdsöarna ingår även det större Natura 2000-området beläget längre ut i skärgården. Planförslaget fokuserar på friluftsliv och turism, utveckling av både skärgårdsbebyggelse och båtlivet samt bevarande av viktiga natur- och kulturvärden.

En samrådsversion av den fördjupade översiktsplanen för skärgården har arbetats fram. Planförslaget ska samrådas med andra myndigheter och kommunens medborgare enligt 3 kap. Plan- och bygglagen. Kommunstyrelsen har nu beslutat att den fördjupade översiktsplanen för Oxelösunds skärgård 2030 ska ställas ut för samråd. Samrådet genomfördes mellan 17 mars till 18 april 2017.

Under samrådstiden kunde samtliga medborgare i Oxelösund lämna synpunkter på förslaget. Förslaget hittar du under Mer information till höger. Nu sammanställs synpunkterna och förslaget arbetas om utifrån dessa. I höst ställs planen ut på nytt med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Samrådshandlingarna består av dokumentet Fördjupad översiktsplan Oxelösunds skärgård 2030 samt Miljökonsekvensbeskrivning Fördjupad översiktsplan Oxelösunds skärgård. 


Var finns ärendet i planprocessen?

Kommunstyrelsen har gett Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planförslag. Samråd pågick mellan 17 mars 2017 och 18 april 2017. Nytt förslag ställs ut efter sommaren.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (Kommuncenter)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Moa Öhman
Planarkitekt

Göran Deurell
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Kontakt för sidan: Kommuncenter