Tobak

Från den 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak. Den nya tobakslagen omfattar flera nya platser av rökförbud, bland annat på uteserveringar och utanför offentliga entréer. 


Det krävs nu tillstånd för att sälja tobak.

Om du säljer tobaksvaror till både detaljhandeln och direkt till konsumenter, så måste du ansöka om två tillstånd (detaljhandelstillstånd och partihandelstillstånd).

Kravet om tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare krävs fortfarande endast en anmälan till Oxelösunds kommun.

Ansökan

Ansökan gärna via vår e-tjänst

 

Avgifter

Kommunen tar ut en ansökningsavgift från den som söker tillstånd att sälja tobak.

Ansökningsavgiften är 8 000 kr och ska betalas in till BankGiro 991-1991 (ange ref. 62300-31120-27900). Avgiften betalas in i samband med ansökan. Underlag på betalning ska bifogas som en bilaga.

Dokument om beslutade avgifter gällande ansökan om tobaksförsäljning

Vid ändringar av verksamhet

Om det sker förändringar i ditt bolag som har försäljningstillstånd ska du anmäla det till kommunen. Det kan t.ex. röra sig om ett ägarbyte, att styrelsen förändras eller att butiken bytt namn. Anmälan ska göras så fort som möjligt efter förändringar. 

Avslutning av försäljning av tobak

Om du vill sluta sälja tobak ska du avanmäla din försäljning.
Blankett för avanmälan               

Fakta om ny tobakslag från 1 juli 2019

Rökförbud på fler platser

 • Den nya lagen innebär att det från 1 juli 2019 blir förbjudet att röka i utomhusmiljöer som uteserveringar, perronger/busshållplatser, idrottsplatser, lekplatser och entréer till lokaler där rökförbud gäller enligt lagen. Det blir till exempel förbjudet att röka utanför entréer till butiker, restauranger och andra serveringsställen.
 • Rökförbuden utökas till att även gälla elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, upphettning av tobak och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. I den sista kategorin ingår till exempel rökning av stenar i vattenpipa. Det innebär att du har ansvar för att det inte röks tobak, örtprodukter, e-cigaretter med mera utanför din lokal. På alla platser med rökförbud kommer det att ställas krav på att informera om rökförbudet genom skyltning.
 • Tobakslagen är en skyddslag för ökad folkhälsa. Den nya lagen är en social skyddslag och behövs för att Sverige ska kunna genomföra bestämmelserna i EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU) och för att nå regeringens mål om ett rökfritt Sverige 2025.

Fler förändringar

 • Förpackningar med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Förpackningar som har tillverkats före den 1 juli 2019 och som inte innehåller minst 20 portioner får dock fortsätta att säljas till konsumenter till och med den 31 december 2019.
 • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs och börjar gälla 20 maj 2019.  

Vad räknas som tobaksvara?

En tobaksvara innehåller tobak till någon del och är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigarromslag, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa. 

Villkor för försäljning av tobak 

 • Tobak får inte säljas till personer under 18 år, eller när man kan misstänkta att langning kommer ske. Om det är oklart om köparens ålder ska begära legitimation. Information om 18-årsgräns ska även finnas i form av dekaler på försäljningsstället (kommunen skickar ut dekaler i och med anmälan).
 • Försäljning av tobak får inte ske innan man fått tillstånd av kommunen.
 • Butiker som säljer tobak ska ha ett eget program för tillsyn, ett så kallat egenkontrollprogram.
 • Personalen ska få den information och stöd som behövs för att de ska kunna följa lagen.
 • Tobaksvaror ska följa märkningsreglerna för tobak, det finns olika regler för olika typer av produkter. Det gemensamma är att alla tobaksförpackningar ska ha en hälsovarning, vissa även en kombinerad hälsovarning.
 • Marknadsföring får inte ske utanför försäljningsstället, meddelandena får inte vara påträngande eller uppsökande och de får inte uppmana till bruk av tobak. Marknadsföring ska i den omfattning det är möjligt inte placeras så att det blir synligt från utsidan.
 • Det är näringsidkarens ansvar att se till att lagstiftningen följs.

Om man bryter mot tobakslagstiftningen

Om man bryter mot tobakslagen kan kommunen skriva ett föreläggande att vissa åtgärder ska vidtas för att minska riskerna att den olovliga tobaksförsäljningen upprepas. Man kan även meddelas varning eller få förbud att sälja tobak i upp till sex månader. 

Personalen har även ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Detta om personalen bryter mot lagstiftningen och säljer tobaksvara till någon under 18 år, säljer tobaksvara vid misstanke om langning eller tillhandahålla tobaksvaror som är felaktigt märkta, till exempel saknar hälsovarning eller felaktig hälsovarning. 

Näringsidkaren har även ett straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader om försäljning av tobak sker utan att först ha tillstånd för detta från kommunen. Eller om försäljning sker trots att kommunen har gett försäljningsförbud. Eller om man tillhandahåller tobaksvaror som är felaktigt märkta. För mer information om tobakslagen besök: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26
(vid bokade besök)

Kommuncenter
Järntorget 7

0155-380 00

Kontakt för sidan: Kommuncenter