Skolplacering i förskoleklass till hösten

Information har skickats ut till vårdnadshavare som har önskat annan skola för sitt barn än den som erbjudits utifrån upptagningsområde.

 

Oxelösunds kommun beslutade inför höstterminen 2017 att placering i förskoleklass enbart skulle erbjudas vid skola inom upptagningsområdet. Detta beslut togs utifrån en ökad inflyttning till kommunen. Den ökade inflyttningen har inneburit organisatoriska svårigheter på grund av begränsad kapacitet i nuvarande skollokaler.

 

Beslutet att enbart erbjuda skolplats inom upptagningsområdet har överklagats till Skolväsendets överklagandenämnd för prövning. Överklagandenämnden har beslutat att upphäva Oxelösunds kommuns beslut utifrån hur tillämpandet av bestämmelsen om skolplacering genomförts. Av Skolväsendets överklagandenämnds beslut framgår att ärendet ska tas upp på nytt.

 

Det innebär att de vårdnadshavare som önskar annan skola än den inom upptagningsområdet har rätt att få sin önskan om annan skolplacering prövad. Varje enskilt önskemål kommer att prövas individuellt och skyndsamt utifrån följande kriterier:

 

1. Innebär den önskade placeringen att annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet (inom upptagningsområdet) åsidosätts? (Skollag 9 kap. 15 § 1st.)

 

2. Kan aktuell skola ta in elever utan att det medför betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen? (Skollag 9 kap. 15 § 2 st.)

 

3. Uppmätt avstånd från folkbokföringsadress till aktuell skola. Kortast avstånd har förtur vid fördelning av eventuella platser (Närhetsprincipen).

 

För att påskynda processen har alla vårdnadshavare ombetts skicka in medföljande talong senast fredagen den 16 juni. Detta gäller även de som inte önskar pröva rätten till plats på annan skolenhet.

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter