Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen genomför årliga brukarenkäter inom äldreomsorgen. Brukarna besvarar via enkäten ett antal frågor om hemtjänst och särskilt boende.

 

Årets resultat visar på oförändrade resultat för verksamheten hemtjänst och något förbättrade för särskilt boende. Oxelösunds verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende redovisar i jämförelse med riket låga resultat för 2016 liksom för 2013-2015. Förbättringsbehov finns och utvecklingsarbete pågår och fortsätter under 2016.

Förbättrade resultat inom hemtjänsten finns inom bland annat: biståndshandläggarens beslut är anpassade till brukarens behov, personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål, möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål samt meddelande om tillfälliga förändringar.


Inom särskilt boende har förbättrade resultat skett inom bland annat: ökad trivsel i den egna lägenheten liksom i de gemensamma utrymmena, maten smakar bättre och de gemensamma måltiderna upplevs som en trevlig stund på dagen, möjligheten att komma utomhus har ökat samt sociala aktiviteter, hänsyn till brukarens åsikter och önskemål, tillräckligt med tid vid hjälpens utförande och möjligheten att påverka vid vilken tid hjälp behövs har ökat. Den sammantagna nöjdheten med boendet har ökat.


Förbättringsarbete har pågått under året och fortsätter.


• En utbildningsinsats kring Värdegrund har genomförts för all personal inom äldreomsorgen och har pågått sedan 2014.


• Arbete med att införa Socialstyrelsens metod Äldres Behov I Centrum pågår och förväntas förbättra biståndsbeslut och genomförandeplanernas överensstämmelse med brukarnas behov och önskemål.


• Utbildning om omsorgsmåltider har genomförts och förbättringsarbetet fortgår.


• Försök med att intensifiera träning och rehabilitering vid utskrivning från sjukhus (Trygg hemgång) har gett goda resultat.


• Utökat antal omvårdnadsansvariga sjuksköterskor har förbättrat möjligheten till kontakt med såväl sjuksköterskor som läkare.

 

För mer information kontakta:

Päivi Pannula, socialchef, 0155-38411

Titti Kendall, områdeschef, 0155-38079

Kontakt för sidan: Kommuncenter