Vad tycker kommunens anställda om sitt arbete?

Nu är resultatet av medarbetarundersökningen klart.

I måndags presenterades det övergripande resultatet från medarbetarundersökningen för koncernledningsgruppen. Totalt sett ligger resultatet i stort sett kvar på samma nivåer som vid den senaste mätningen 2015 alternativt med en decimals minskning. På de allra flesta frågorna är resultaten bättre än mätningen 2013 vilket tyder på att den positiva utveckling vi hade mellan 2013 och 2015 i många delar kvarstår men mattats något. 

Kommunens anställda är engagerade
De resultat som vi kan vara särskilt stolta över är att huvuddelen av oss är engagerade i vårt arbete och att vi tycker att vårt arbete är meningsfullt. På frågor som handlar om det närmsta ledarskapet sticker frågan om att chefen behandlar mig med respekt ut, där medelvärdet är 4,3 på en femgradig skala. Fortfarande har vi goda resultat när det gäller andelen medarbetare som har medarbetarsamtal och arbetsplatser där APT genomförs regelbundet. 

Utvecklingsområden
Utvecklingsområden är  framförallt området kränkande särbehandling och hot och våld där enkäten visar att det tyvärr är vanligt på våra arbetsplatser och att många inte upplever att de får det stöd de skulle behöva.  

   - Vi har ett utvecklingsarbete och en del återstår tills vi nått de nivåer vi har målsättning att vara på. Detta ska vi göra gemensamt på våra respektive arbetsplatser. Även om resultatet på totalen innebär en nedgång jämfört med 2015 är det glädjande att konstatera att vi håller oss på en en relativt hög nivå, säger Johan Persson, kommunchef. 

Här kan du se resultatet
Medarbetarundersökning Oxelösund 2017 total.pdf

Vad händer nu?
Under nästa vecka skickas grupp- och förvaltningsresultaten ut till respektive chef. Då ska gruppresultaten presenteras för alla grupper och tillsammans ska varje grupp ta fram åtgärder med koppling till sina styrkor och utvecklingsområden och dokumentera dessa i sin handlingsplan för arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.

Varför gör vi en medarbetarundersökning?Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för att förbättra arbetsmiljön och verksamheten i Oxelösunds kommun. Undersökningen följer upp och mäter medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö. Undersökningen skedde i samarbete med Defgo. 

Minskad svarsfrekvens
Svarfrekvensen på årets mätning låg på strax under 70% vilket är en minskning i jämförelse med tidigare mätningar. Orsaken kan troligtvis vara att undersökningen i många fall också skickats till tjänstlediga, föräldralediga och sjukskrivna. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter