Kostnader och avgifter inom vård och omsorg

Ändrade avgifter

Sörmlandstrafiken har nya priser, biljetter och zoner från och med 1 oktober. Avgiften som kommunen har vid kommun- och arbetsresor ändras därför vid samma tid till 560 kr/månad.

Riksdagen har beslutat att ändra beräkningen av högkostnadsskyddet/maxtaxan och nedanstående boendeavgift från och med 2016-07-01. Det innebär att den totala månadskostnaden för avgifter markerade med * from 1 november höjs från 1 772 kr/månad till 1 991 kr/månad. Om ditt eget avgiftsutrymme understiger högkostnadsskyddet är det fortfarande det beloppet som blir din högsta kostnad. Se avgiftsbeslut. Boendeavgiften höjs från 1 846 kr/månad till 2 045 kr/månad.

I och med att maxtaxan höjs ändras samtidigt omvårdnadsavgiften vid korttids- och växelvård från 59:06 kr/dag till 66 kr/dag, och vid särskilt boende från
1 772 kr/månad till 1 991 kr/månad.

Från den 1 januari 2016 gäller följande regler och avgifter. Avgifter för hjälpmedel kan tillkomma. Se länk till höger: Kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter, Taxor inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde, Taxa för hjälpmedel.

Kostnader vid ordinarie boende
Installationsavgift för trygghetslarm: 250kr
Löpande avgift för trygghetslarm: 220kr/månad*
Egenavgift för borttappad larmknapp: 850kr
Egenavgift för ej återlämnat larm: 2400kr 
Matdistribution från Matfabriken i Sala: 55-65kr/portion

Service (timmar delas mellan makar/sambos): 341kr/timme*
Tvätt – Städ – Inköp

Hemvård – Boendestöd: 341kr/timme*

Patientavgift vid hembesök
Besök av distriktssköterska: 156kr/dag*
Besök av arbetsterapeut/sjukgymnast: 156kr/tillfälle*

Daglig verksamhet/sysselsättning – reskostnad: 560kr/månad (från och med 1/10)
Dagverksamhet - Rönnen matkostnad: 55kr/dag
Dagverksamhet - Rönnen reskostnad : 45kr/dag

Korttidsvistelse – Växelvård
Omvårdnadsavgift (1/30 av maxtaxa **): 66:36/dag* (från och med 1/11)
Matkostnad: 119kr/dygn                       
Tvättkostnad: 75kr/vecka
Guldkanten på sektioner för Särskilt boende: 25kr/vecka
Boendeavgift vid korttidsvistelse: 2 045kr/månad (från och med 1/11)

Kostnader vid särskilt boende
Omvårdnadsavgift (maxtaxa): 1 991 kr/månad* (från och med 1/11)
Helpension vid Särskilt boende. 3 570kr/månad 
Förbrukningsartiklar vid Särskilt boende: 200kr/månad

* Den totala månadskostnaden för avgifter markerade med * kan högst bli enligt maxtaxan, 1 991kr/månad, eller ditt egna avgiftsutrymme. Se avgiftsbeslut. 

** Vid växelvård/korttidsvistelse debiteras man 1/30 av maxtaxan per boendedag (från och med inflyttningsdag till och med utflyttningsdag). 

Beräkning av avgiftsutrymme
Beräkning sker på aktuell inkomst. Från inkomsten dras preliminär skatt (minus kyrkoavgift), boendekostnad och förbehållsbelopp. Makar ska alltid uppge bägges inkomster. Nettoinkomster läggs samman och fördelas med hälften på vardera maken.

Kvarvarande inkomst, det så kallade avgiftsutrymmet, blir det belopp som du kan debiteras för gällande Hemvård/Boendestöd/Service, omvårdnadsavgift vid Växelvård/Korttidsvistelse/Särskilt boende, patientavgift vid hembesök samt månatlig larmavgift, dock högst enligt maxtaxan 1 772kr.

Du bör kontakta försäkringskassan och kontrollera om du har rätt till bostadstillägg (BTP). Vi räknar med det BTP du har rätt till, som inkomst även om du väljer att inte söka hos försäkringskassan. 

Vad är förbehållsbelopp?
Konsumentverket beräknar varje år skäliga levnadskostnader som ligger till grund för vad förbehållsbeloppet skall täcka. Skäliga levnadskostnader omfattar de varor och tjänster som hushållen vanligen behöver för att klara vardagens behov. Till exempel mat, hushållsel, hemförsäkring, hygienartiklar, öppen hälso- och sjukvård, läkemedel, kläder och skor med mera.

Förbehållsbelopp för ensamstående: 5 001 kr
Förbehållsbelopp per person: 4 225kr
för gifta/sambo som bor tillsammans

Förbehållsbeloppet kan öka om du har skäliga extra kostnader, t.ex. har matdistribution eller köper all mat på Björntorp/Sjötången eller har utgifter för God man. Förbehållsbeloppet kan minskas om du betalar en hyra till kommunen där det till exempel ingår hushållsel.

Överklagan
Du kan överklaga till domstol (förvaltningsrätten) om du har synpunkter på vårt beslut om omvårdnadsavgift. Information om hur du går tillväga finns längst ner på avgiftsbeslutet.

Kontakt för sidan: Kommuncenter