Kostnader och avgifter inom vård och omsorg

Från den 1 januari 2017 gäller följande avgifter. Avgifter för hjälpmedel kan tillkomma. Se Kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter, Taxor inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde, Taxa för hjälpmedel här.

Kostnader vid ordinarie boende

Installationsavgift för trygghetslarm

250kr

Löpande avgift för trygghetslarm

220kr/månad*

Egenavgift för borttappad larmknapp

850kr

Egenavgift för ej återlämnat larm

2400kr 

Matdistribution från Sodexo

60kr/portion

Service (timmar delas mellan makar/sambos)

Tvätt  - Städ - Inköp

341kr/t*

Hemvård – Boendestöd

341kr/t*

Besök av distriktssköterska

158kr/dag*

Besök av arbetsterapeut/sjukgymnast

158kr/dag*

 

Daglig verksamhet/sysselsättning – Reskostnad

 

560kr/månad

Dagverksamhet - Rönnen matkostnad

55kr/dag

Dagverksamhet - Rönnen reskostnad

45kr/dag

Kostnader vid korttidsvistelse – växelvård

Omvårdnadsavgift (1/30 av maxtaxa **)

67:10/dag*

Matkostnad

119kr/dygn

Tvättkostnad

75kr/vecka

Guldkanten på sektioner för säbo

25kr/vecka

Boendeavgift vid korttidsvistelse

2 068kr/månad

Kostnader vid särskilt boende

Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2 013kr/månad*

Helpension vid Särskilt boende

3 570kr/månad

Förbrukningsartiklar vid Särskilt boende

200kr/månad

* Den totala månadskostnaden för avgifter markerade med * kan högst bli enligt maxtaxan, 2 013kr/månad, eller ditt egna avgiftsutrymme. Se avgiftsbeslut. 

** Vid växelvård/korttidsvistelse debiteras man 1/30 av maxtaxan per boendedag (from inflyttningsdag tom utflyttningsdag).  

Beräkning av avgiftsutrymme / avgiftsbeslut

Din avgift för omvårdnadsavgifter kan påverkas av din inkomst och därför bör du lämna in dina inkomster så att en beräkning kan göras. 

Beräkning sker på aktuell inkomst. Från inkomsten dras preliminär skatt (minus kyrkoavgift), boendekostnad och förbehållsbelopp. Makar ska alltid uppge bägges inkomster. Nettoinkomster läggs samman och fördelas med hälften på vardera maken. 

Du bör kontakta försäkringskassan och kontrollera om du har rätt till bostadstillägg (BTP). Vi räknar med det BTP du har rätt till, som inkomst även om du väljer att inte söka hos försäkringskassan.

Kvarvarande inkomst, det så kallade avgiftsutrymmet, blir det belopp som du kan debiteras för gällande omvårdnadsavgifter, dock högst enligt maxtaxan 2 013kr.

Du kan också välja att avstå från att lämna inkomstuppgifter och istället betala enligt ovanstående avgiftstabell men som högst enligt maxtaxan 2 013kr.

Vare sig du vill lämna inkomstuppgifter eller vill avstå bör du använda blanketten Inkomstförfrågan som du finner här.

 

Vad är förbehållsbelopp?

Konsumentverket beräknar varje år skäliga levnadskostnader som ligger till grund för vad förbehållsbeloppet skall täcka. Skäliga levnadskostnader omfattar de varor och tjänster som hushållen vanligen behöver för att klara vardagens behov. Till exempel mat, hushållsel, hemförsäkring, hygienartiklar, öppen hälso- och sjukvård, läkemedel, kläder och skor med mera.

Förbehållsbelopp för ensamstående

5 057kr

Förbehållsbelopp per person för gifta/sambo som bor tillsammans

4 273kr

Förbehållsbeloppet kan öka om du har skäliga extra kostnader, t.ex. har matdistribution eller köper all mat på Björntorp/Sjötången eller har utgifter för God man. Förbehållsbeloppet kan minskas om du betalar en hyra till kommunen där det till exempel ingår hushållsel.

Överklagan

Du kan överklaga till domstol (förvaltningsrätten) om du har synpunkter på vårt beslut om omvårdnadsavgift. Information om hur du går tillväga finns längst ner på ditt avgiftsbeslut.

Kontakt för sidan: Kommuncenter