Avustusta valtiontuesta - Medel från statsbidraget

Oxelösundin kunnassa toimivat yhdistykset, yritykset ja yksityishenkilöt voivat hakea avustusta sellaiseen toimintaan, joka vastaa vähemmistölain (2009:724) tarkoituksia. Varoja ei myönnetä yritysten tai yhdistysten varsinaiseen toimintaan tai jo aikaisemmin käynnissä olleisiin akviteteetteihin. Varoja myönnetään seuraavien suuntaviivojen mukaisesti:

1. Toiminnan tarkoituksena on edistää ja tuoda esille suomen kieltä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria kunnassa.

2. Toiminta on projekti, tapahtumaa tai muu tarve, joka ei sisälly toimijan varsinaiseen toimintaan.

3. Toiminta on suunnattu Oxelösundin kunnan ruotsinsuomalaiselle väestölle tai sen tarkoituksena on lisätä ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuulumattomien henkilöiden tai ryhmien tietoisuutta vähemmistöstä.

4. Toiminta on kaikille avointa ja/tai sen tulokset tulevat kaikkien hyödyksi.

5. Etusija annetaan lapsille/nuorille ja vanhuksille suunnatulle toiminnalle.

På svenska. Föreningar, företag och enskilda aktörer i Oxelösunds kommun har möjlighet att ansöka medel från statsbidraget för en verksamhet som följer minoritetslagens (2009:724) intentioner. Medel kan inte beviljas till företagens eller föreningarnas ordinarie verksamhet eller aktiviteter som bedrivits redan tidigare. Beslutet att bevilja medel för verksamhet sker enligt ett antal riktlinjer:

1. Verksamheten syftar till att främja och synliggöra finska språket och den sverigefinska kulturen i kommunen.

2. Verksamhet är ett projekt, arrangemang eller ett behov utöver aktörernas ordinarie verksamhet.

3. Verksamheten är riktad till Oxelösunds sverigefinska befolkning eller syftar till att öka medvetenheten om den sverigefinska minoritetsgruppen för personer eller grupper som inte tillhör minoriteten.

4. Verksamheten är öppen för alla och/eller resultaten kommer alla tillgodo.

5. Verksamhet som riktar sig till barn/ungdomar samt äldre prioriteras.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter