Renhållning och snöröjning

Vinterväghållning

 • Vinterväghållning ska utföras i sådan omfattning och på sådant sätt att trafiksäkerhet och framkomlighet på gator, vägar, cykelvägar och gångbanor är tillfredställande.
 • Cykelvägnätet samt buss- och öppningsleder har högsta prioritet vid halkbekämpning och snöröjning.

Halkbekämpning

 • Snöröjning av handikapparkeringar skall prioriteras.
 • Under beredskapstid skall halkbekämpning på öppningsleder vara igångsatt inom 45 minuter efter larm och vara slutfört inom tre timmar efter larm. Under ordinarie arbetstid slutfört senast två timmar efter larm. Hänsyn skall dock tas till det aktuella väderförhållandet och erfarenhet utifrån rådande situation.
 • Normtider från start till färdigt arbete vad avser halkbekämpning. Fördelning cykelvägar, bussgator alternativt bostadsgator (under förutsättning att larm erhålles enligt ovanstående).
 • Öppningsleder på torget samt stora parkeringen klart före klockan 08.00. P-plats vid kommunhuset och kyrkan klart före klockan 08.00.
 • Kyrkans p-plats klart före högmässa på helgerna.
 • Sandning sker med bergkross 2-8 mm eller annat likvärdigt material. Åtgång per vinter beräknas till 1500 ton, mängder därutöver avstäms med beställa­ren.
 • Saltning sker på Aspaleden från SSAB´s huvudport till anslutning till motor-väg, samt på Maskingatan fram till AGA´s gasdepå. Dessa vägar är marke­rade för farligt gods.

Snöröjning

 • Cykelvägnätet samt buss- och öppningsleder har högsta prioritet vid snöröjning.
 • Öppningsleder vägnät, cykelvägar, öppningsleder på torget samt stora parkeringen utmed Torgatan skall priori­teras.
 • På gång- och cykelvägar samt på gångbanor skall snöröjning påbörjas under pågående snöfall vid cirka 3 cm snödjup. På buss och öppningsleder samt lokalgator ska snöröjning påbörjas under pågående snöfall vid cirka 5 cm snödjup. Hänsyn skall dock tas till aktuellt väderleksförhållande och rådande situation vid varje enskilt åtgärdstillfälle.

Barmarksrenhållning

 • Maskinsopning av centrum, torg, innerstaden och ytterområden utföres enligt upprättad plan i gemensamt GIS-verktyg tillgängligt hos utföraren. Sopning av centrum ska ske i sådan omfattning att området ger ett rent och prydligt intryck, vilket innebär att sopning ska ske i genomsnitt tre dagar per vecka i snitt under perioden 1 maj-31 oktober. Detta innebär 78 arbetsdagar som KBAB planerar in beroende på behovet, dvs. tätare intervaller under frö, barr, och lövfällning. Sopning av övriga områden ska ske i sådan omfattning att det ger ett bra intryck. Sopning under sön- och helgdagar samt efter förekommande arrangemang ingår ej. Akut nedskräpning åtgärdas vardagar inom ramen för beställningen.
 • Ogräs och sly på refuger tas bort. Ogräs och sly skall årligen avlägsnas i centrum först och därefter i övriga områden.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
trafik@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mats Lindahl
Gatuchef

Kontakt för sidan: Kommuncenter