Föreningar

Föreningslivet i Oxelösunds kommun är både mångsidigt och brett. Föreningslivet är viktigt och gör Oxelösund till en attraktiv ort.

En överblick över kommunens föreningar finner du i föreningsregistret.  Stöd till föreningar sker bland annat genom att alla föreningar kan söka verksamhetsbidrag, anläggningsstöd, startbidrag, jubileumsbidrag och få stöd hur man startar en ny förening.

Vill du ha en broschyr över våra barn- och ungdomsföreningar eller vuxenföreningar så finner du dessa under relaterade länkar i menyn till höger.

Bilda förening

Att bilda förening
Barn, ungdom eller vuxen - det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som ideell förening finns det många fördelar. Ett exempel är att det finns bidrag att söka från kommunen. 

Hur går det till?
Du behöver först och främst ett antal personer som har ett gemensamt intresse. När ni är en sådan grupp behövs det en styrelse och stadgar för den nya föreningen. Sedan behövs ett namn som föreningen själv får hitta på och som lämpligen har med inriktningen att göra.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till föreningens första årsmöte bildas en tillfällig styrelse.

Ladda ner lista på viktiga punkter för dig som vill starta en förening här.

Föreningsbidrag

Oxelösunds kommun arbetar för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv. Föreningar i Oxelösund kan få följande stöd och bidrag från kommunen för sin verksamhet:

 • Ekonomiska bidrag: verksamhetsbidrag, anläggningsstöd, startbidrag och jubileumsbidrag
 • Tillgång till lokaler och anläggningar till subventionerat pris
 • Information om bidrag från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat

Kultur- och fritidsnämnden tar beslut om vilka som ska få bidrag. För att en förening ska få stöd, måste den leva upp till ett antal krav som kommunen ställer. 

Kommunens mål är att de föreningar som får stöd av kommunen ska arbeta

 • drogförebyggande, och alla barn- och ungdomssammankomster ska vara drogfria
 • för en bättre folkhälsa
 • för att bidra till social och demokratisk fostran av barn och unga
 • för att motverka segregering
 • för att nå även hittills eftersatta grupper

Föreningen ska för att kunna få föreningsbidrag uppfylla följande:

 • bidra till att kommunens mål för stöd till föreningar uppfylls
 • vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt
 • vara demokratiskt uppbyggd och med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. I barn- och ungdomsföreningar är ungdomens egna deltagande i ledning och planering viktigt
 • ha verksamhet förlagt till Oxelösunds kommun
 • ha minst 10 bidragsberättigade medlemmar
 • som medlem räknas  den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter
 • för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3-20 år bidragsberättigade
 • ta ut en medlemsavgift på minst 100 kr per år
 • vara ansluten till Oxelösunds Föreningsråd och delta på de möten som Föreningsrådet kallar till
 • delta på de möten för  föreningar som Kultur- och fritidsförvaltningen kallar till.

Ansökan om verksamhetsbidrag, anläggningsstöd och jubileumsbidrag ska alltid lämnas in före 1 oktober för kommande verksamhetsår. Behöver ni hjälp att söka eller ha ett nytt lösenord hör av er till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Lotteritillstånd

För att ideella föreningar ska få sälja lotter till allmänheten krävs tillstånd. I Oxelösund handläggs lotteritillstånd av fritid.
 
Normal handläggningstid är 1-2 veckor. Tillståndsavgiften är 300 kr.
Varje förening har en av kommunen utsedd kontrollant som har den löpande kontakten med föreningen vid start av lotterier och vid redovisningar.

Läs mer om lotterier hos Lotteriinspektionen där hittar du även lotterilagen, föreskrifter och allmänna råd, se relaterade länkar.

Lotterier som inte behöver tillstånd 
Egentliga lotterier får utan tillstånd anordnas av sådan sammanslutning som avses i §15 om

 • lotteriet anordnas i samband med en sammankomst som sammanslutningen anordnar eller  deltar i.  Och som bedrivs bara inom det för sammankomsten avsedda området  
 • värdet av varje insats uppgår till högst 7,40 kr
 • värdet av högsta vinsten uppgår till högst 7 400 kr
 • det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 % och högst 55 % av insatsernas värde
 • vinstandelen anges på lottsedlarna eller i den lokal lotteriet bedrivs
 • vid lottköpet får lottköparen veta var och när vinsterna ska dras och på vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten, om vinstdragning inte redan ägt rum före lottförsäljningen
 • dragning sker offentligt före tillställningens början eller vid sammankomstens  slut för dagen. Försäljning av lotter genom påteckning på lottlistor får, påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten

Kontakt för sidan: Kommuncenter